Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Z końcem kwietnia 2013r weszła w życie Ustawa z dnia 08.03.2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z jej postanowieniami wierzyciel uzyskał możliwość odzyskania, od dłużnika, kosztów windykacji. Art. 10 ust. 1 stanowi bowiem, że "wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnień do odsetek (...) przysługuje od dłuznika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności równowartość 40 Euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzajacego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne." W myśl natomiast art. 10 ust 2 "w przypadku, gdy koszty odzyskania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę".
24-02-2015

Skorzystanie przez wierzyciela z ulgi na złe długi w podatku od towarów i usług obwarowane jest kilkoma istotnymi warunkami, które koniecznie trzeba spełnić. Ustawodawca wskazał także, w którym momencie z odliczenia można skorzystać. Przepisom regulującym powyższe kwestie warto dokładnie się przyjrzeć, aby stosownej korekty nie dokonać zbyt wcześnie.

06-12-2012

Województwo lubuskie

Przy odzyskiwaniu długów na drodze sądowej 21 stron formularzy zastąpi strona WWW
04.10.2011

Sąd powinien zwracać się przez internet do Centralnego Biura Adresowego o aktualne dane dłużnika, zamiast wyręczać się przedsiębiorcą, który czeka na odpowiedź z biura kilka miesięcy. Czas potrzebny na dochodzenie należności z umów handlowych na drodze sądowej wynosi ok. 830 dni, a przez jedną trzecią tego czasu przedsiębiorca czeka na wszczęcie postępowania przez komornika Przestarzałe rozwiązania prawne najbardziej utrudniają – zdaniem przedsiębiorców –prowadzenie interesów w Polsce. Uprościć formularze Formularz tradycyjnego pozwu w postępowaniu uproszczonym liczy 21 stron. Powinien go zastąpić jednostronicowy pozew, który przedsiębiorcy mogliby składać, korzystając z postępowania elektronicznego. W tym celu należy jednak zmienić przepisy regulujące postępowanie uproszczone, art. 5011– 5012 kodeksu postępowania cywilnego, a szczególnie przepisy wykonawcze dotyczące zawartości formularzy urzędowych składanych w postępowaniu uproszczonym. Przedsiębiorcy domagają się także uproszczenia skomplikowanych procedur w postępowaniu przed sadami gospodarczymi, aby odbywało się ono na podobnych zasadach co przed e-sądami. Chcą wprowadzić bardziej czytelne formularze, znieść obowiązek składania nadmiernej liczby załączników i zastąpić niektóre dołączane do akt dokumenty oświadczeniami składanymi przez przedsiębiorców. Nie wyręczać sądu Dochodzenie należności od niepłacącego kontrahenta zazwyczaj naraża firmę na dodatkowe koszty związane z wyręczaniem sądów w weryfikowaniu danych dłużnika. Teraz wierzyciel musi podać sądowi właściwy adres dłużnika, a gdy go nie zna, powinien wykorzystać wszystkie możliwości w celu ustalenia go i w dodatku za to zapłacić. Natomiast sądy, komornicy i administracja publiczna mają możliwość skorzystać z systemów elektronicznych typu ePUAP oraz ze swoich baz danych, aby zweryfikować dane dłużnika. Mogązrobić to elektronicznie albo odpytać odpowiednie organy, a koszty, które poniosą, będą znacznie niższe niż uiszczone przez przedsiębiorców. Problemy związane z weryfikacją danych dłużnika narażają więc wierzycieli na wysokie koszty, a w dodatku utrzymują fikcję w doręczaniu pism w postępowaniu sądowym. W praktyce koszt ustanowienia kuratora dla nieznanego z adresu dłużnika ponosi wierzyciel. Natomiast jeszcze więcej problemów występuje w postępowaniu elektronicznym, ponieważ nie przewiduje ono możliwości ustanowienia kuratora. W razie nieskutecznego ustanowienia kuratora w tym postępowaniu nakaz zostanie uchylony. Gazeta Prawna, 5 września 2011r 

Nasze oddziały
tel. (058) 668 02 69,  0 606 725 011 tel. (091) 812 52 20,  0 664 958 626 tel. (058) 668 02 69 tel. 0 664 958 626 tel. (052) 327 69 71 tel. 0 664 958 682, 0 600 049 459 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69