Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Z końcem kwietnia 2013r weszła w życie Ustawa z dnia 08.03.2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z jej postanowieniami wierzyciel uzyskał możliwość odzyskania, od dłużnika, kosztów windykacji. Art. 10 ust. 1 stanowi bowiem, że "wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnień do odsetek (...) przysługuje od dłuznika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności równowartość 40 Euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzajacego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne." W myśl natomiast art. 10 ust 2 "w przypadku, gdy koszty odzyskania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę".
24-02-2015

Skorzystanie przez wierzyciela z ulgi na złe długi w podatku od towarów i usług obwarowane jest kilkoma istotnymi warunkami, które koniecznie trzeba spełnić. Ustawodawca wskazał także, w którym momencie z odliczenia można skorzystać. Przepisom regulującym powyższe kwestie warto dokładnie się przyjrzeć, aby stosownej korekty nie dokonać zbyt wcześnie.

06-12-2012

Województwo lubuskie

Jakie działania może podjąć wierzyciel, gdy jego dłużnik wyzbywa się majątku?
04.10.2011

Skarga pauliańska to instytucja pozwalająca na ochronę interesów wierzyciela przed nieuczciwym dłużnikiem, który wyzbywa się lub obciąża swój majątek, aby uniemożliwić skuteczne dochodzenie jego roszczeń. Stosownie do przepisów art. 527 k.c., gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. Jest to możliwe, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Czynność prawna jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. Zazwyczaj to na wierzycielu ciąży obowiązek wykazania, że dłużnik wiedział, iż z chwilą dokonania czynności prawnej nie będzie w stanie spłacić ciążących na nim zobowiązać. Dodatkowo musi udowodnić, że osoba trzecia była w złej wierze, tj. wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że dłużnik działa ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. W praktyce nie jest to proste, dlatego też przepisy przewidują wiele domniemań, które ułatwiają wierzycielowi dochodzenie roszczeń. I tak, jeśli dłużnik dokonał darowizny i w jej wyniku stał się niewypłacalny, domniemywa się, że działał z zamiarem pokrzywdzenia. Natomiast jeżeli czynności prawne dokonane były z osobą bliską dłużnikowi bądź przedsiębiorcą pozostającym z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że osoby te wiedziały o działaniu dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela. Z roszczeniem o uznanie czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną wierzyciel może wystąpić w ciągu pięciu lat, począwszy od dnia dokonania przez dłużnika kwestionowanej czynności. Gazeta Prawna 5 września 2011r

Nasze oddziały
tel. (058) 668 02 69,  0 606 725 011 tel. (091) 812 52 20,  0 664 958 626 tel. (058) 668 02 69 tel. 0 664 958 626 tel. (052) 327 69 71 tel. 0 664 958 682, 0 600 049 459 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69