Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Z końcem kwietnia 2013r weszła w życie Ustawa z dnia 08.03.2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z jej postanowieniami wierzyciel uzyskał możliwość odzyskania, od dłużnika, kosztów windykacji. Art. 10 ust. 1 stanowi bowiem, że "wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnień do odsetek (...) przysługuje od dłuznika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności równowartość 40 Euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzajacego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne." W myśl natomiast art. 10 ust 2 "w przypadku, gdy koszty odzyskania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę".
24-02-2015

Skorzystanie przez wierzyciela z ulgi na złe długi w podatku od towarów i usług obwarowane jest kilkoma istotnymi warunkami, które koniecznie trzeba spełnić. Ustawodawca wskazał także, w którym momencie z odliczenia można skorzystać. Przepisom regulującym powyższe kwestie warto dokładnie się przyjrzeć, aby stosownej korekty nie dokonać zbyt wcześnie.

06-12-2012

Pliki do pobrania

Po dwóch latach wierzyciel traci prawo do ulgi na złe długi
06.12.2012

PO DWÓCH LACH OD WYSTAWIENIA FAKTURY, WIERZYCIEL TRACI PRAWO DO SKORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI

Skorzystanie przez wierzyciela z ulgi na złe długi w podatku od towarów i usług obwarowane jest kilkoma istotnymi warunkami, które koniecznie trzeba spełnić. Ustawodawca wskazał także, w którym momencie z odliczenia można skorzystać. Przepisom regulującym powyższe kwestie warto dokładnie się przyjrzeć, aby stosownej korekty nie dokonać zbyt wcześnie.

Art. 89a ust. 1 ustawy o VAT mówi, ze podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność uważa się tutaj za uprawdopodobnioną, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, o czym z kolei mówi art. 89a ust. 1a ustawy o VAT.

Aby jednak zastosowanie określonej wyżej korekty było możliwe, konieczne jest spełnienie warunków określonych w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT, czyli:

  • dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;
  • wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
  • wierzytelności nie zostały zbyte;
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
  • wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.
                                                                                                                                  Źródło: eGospodarka.pl
Nasze oddziały
tel. (058) 668 02 69,  0 606 725 011 tel. (091) 812 52 20,  0 664 958 626 tel. (058) 668 02 69 tel. 0 664 958 626 tel. (052) 327 69 71 tel. 0 664 958 682, 0 600 049 459 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69