Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Z końcem kwietnia 2013r weszła w życie Ustawa z dnia 08.03.2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z jej postanowieniami wierzyciel uzyskał możliwość odzyskania, od dłużnika, kosztów windykacji. Art. 10 ust. 1 stanowi bowiem, że "wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnień do odsetek (...) przysługuje od dłuznika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności równowartość 40 Euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzajacego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne." W myśl natomiast art. 10 ust 2 "w przypadku, gdy koszty odzyskania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę".
24-02-2015

Skorzystanie przez wierzyciela z ulgi na złe długi w podatku od towarów i usług obwarowane jest kilkoma istotnymi warunkami, które koniecznie trzeba spełnić. Ustawodawca wskazał także, w którym momencie z odliczenia można skorzystać. Przepisom regulującym powyższe kwestie warto dokładnie się przyjrzeć, aby stosownej korekty nie dokonać zbyt wcześnie.

06-12-2012

Oferta

Dochodzenie roszczeń finansowych w zależności od potrzeb lub indywidualnych decyzji naszych Klientów, w pełnym lub ograniczonym zakresie.
Zlecenie inkaso obejmuje:

 • POSTĘPOWANIE POLUBOWNE PRZEDSĄDOWE
 • POSTĘPOWANIE SĄDOWE
 • POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE
 • POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Monitoring
Czuwamy nad terminowym wypełnianiem zobowiązań płatniczych wobec Klienta przez wytypowanych przez niego kontrahentów. Nasi pracownicy w porozumieniu z klientem nadzorują terminowość spełnienia świadczenia. W przypadku nie uregulowania przez dłużników swoich zobowiązań, Klient może zlecić dalsze działania w ramach zlecenia inkaso.

Ustalenia majątkowe
Podstawowym celem zlecenia ustaleń majątkowych jest przyspieszenie i zwiększenie skuteczności egzekucji Państwa roszczenia. Uzyskane informacje o majątku dłużnika wykorzystane są do sporządzenia lub rozszerzenia wniosku egzekucyjnego. Systematycznie kontaktując się z Komornikiem, udzielając mu wszelkich dostępnych informacji nadzorujemy prawidłowy przebieg egzekucji. Działania te w znacznym stopniu zwiększają Państwa szanse odzyskania swoich należności.

Weryfikacja kontrahenta
Celem zlecenia weryfikacji kontrahenta jest porównanie przekazanych przez niego informacji oraz danych zawartych w jego dokumentach rejestrowych ze stanem faktycznym.

Szkolenia
W celu zwiększenia skuteczności dochodzenia roszczeń finansowych od nierzetelnych kontrahentów, proponujemy Państwu cykl szkoleń przeznaczonych dla pracowników działów księgowości i sprzedaży Państwa Firmy. Ich tematyka uzależniona jest od Państwa indywidualnych potrzeb oraz specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Obsługa prawna
Współpracujące z naszą firmą Kancelarie Prawne gotowe są udzielić Państwu pomocy prawnej w następujących dziedzinach prawa:

 • cywilne, gospodarcze, handlowe;
 • upadłościowe, układowe i naprawcze;
 • finansowe i administracyjne;
 • prawo pracy;

Zakres świadczonych usług obejmuje przede wszystkim:

 • bieżące konsultacje i porady prawne;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami oraz organami egzekucyjnymi, administracji państwowej i publicznej;
 • sporządzanie umów, wniosków, porozumień, pism procesowych etc;
Nasze oddziały
tel. (058) 668 02 69, 0 606 725 011 tel. (091) 812 52 20, 0 664 958 626 tel. (058) 668 02 69 tel. 0 664 958 626 tel. (052) 327 69 71 tel. 0 664 958 682, 0 600 049 459 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69