Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Z końcem kwietnia 2013r weszła w życie Ustawa z dnia 08.03.2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z jej postanowieniami wierzyciel uzyskał możliwość odzyskania, od dłużnika, kosztów windykacji. Art. 10 ust. 1 stanowi bowiem, że "wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnień do odsetek (...) przysługuje od dłuznika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności równowartość 40 Euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzajacego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne." W myśl natomiast art. 10 ust 2 "w przypadku, gdy koszty odzyskania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę".
24-02-2015

Skorzystanie przez wierzyciela z ulgi na złe długi w podatku od towarów i usług obwarowane jest kilkoma istotnymi warunkami, które koniecznie trzeba spełnić. Ustawodawca wskazał także, w którym momencie z odliczenia można skorzystać. Przepisom regulującym powyższe kwestie warto dokładnie się przyjrzeć, aby stosownej korekty nie dokonać zbyt wcześnie.

06-12-2012

windykacja należności

 

Z pewnością zdają sobie Państwo sprawę z niebezpieczeństw i trudności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nierzetelni kontrahenci, "pułapki" zawarte w przygotowanych przez Państwa partnerów handlowych umowach lub zmieniające się przepisy, wymagają od Państwa zachowania szczególnej ostrożności w podejmowanych działaniach. Zdarza się, że ponoszą Państwo straty finansowe w wyniku podpisania niekorzystnej dla siebie umowy, często nie mogą Państwo odzyskać należności za sprzedany towar lub wykonaną usługę. Czasami może to doprowadzić nawet do trudności z regulowaniem swoich zobowiązań.

Firma nasza zajmuje się rozwiązywaniem tego typu problemów. Oddajemy do Państwa dyspozycji specjalistów różnych dziedzin, którzy gotowi są wykorzystać wszelkie możliwości prawne, zarówno w dochodzeniu w Państwa imieniu roszczeń finansowych, jak również w celu zminimalizowania ryzyka związanego z podejmowanymi działaniami. Ich doświadczenie, rzetelność i dobra znajomość rynku finansowego gwarantują profesjonalne prowadzenie Państwa spraw. Dzięki analizie potrzeb firm, które starają się bardzo poważnie traktować problem przeterminowanych należności oraz przywiązują dużą wagę do stworzenia mechanizmów ograniczających ryzyko ich powstawania, wypracowaliśmy takie działania, które powinny w dużej mierze ograniczyć to niebezpieczeństwo, lub w razie nie wywiązywania się Państwa kontrahenta z obowiązku zapłaty za zakupiony towar lub usługę, zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych.

Nasze oddziały
tel. (058) 668 02 69,  0 606 725 011 tel. (091) 812 52 20,  0 664 958 626 tel. (058) 668 02 69 tel. 0 664 958 626 tel. (052) 327 69 71 tel. 0 664 958 682, 0 600 049 459 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69 tel. (58) 668 02 69